Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi

Odvzem otroka

Center za socialno delo izvaja ukrepe za vzgojo in varstvo otroka ali kakšne druge otrokove koristi, zlasti tako, da spremlja psihofizični razvoj otrok, ki živijo v neugodnih življenjskih razmerah ali pri katerih je ogrožen njihov razvoj.

Z vidika socialnega dela je osnovna naloga raziskovanje možnosti za mobilizacijo družine in drugih naravnih socialnih mrež. Proučiti je treba možnosti za vzpostavljanje delovnega oziroma svetovalnega odnosa z družino in oblikovanje edinstvenega delovnega načrta pomoči. Gre za koncept »pomoč družini za dom«.

Center za socialno delo je dolžan postopati v smeri odvzema otroka, a hkrati preskušati vse možnosti, da odvzema ne bi bilo.

Oddaja otroka v zavod

Center za socialno delo sme sam ali na pobudo staršev otroka oddati v zavod, v kolikor oceni da je iz vidika varstvo otroka umik iz njegovega okolja primeren.

Varstvo otrokovih premoženjskih koristi

Center za socialno delo je dolžan varovati otrokove premoženjskih interese, kadar starši svoje pravice in dolžnosti upravljanja otrokovega premoženja ne opravljajo v redu ali kadar ogrožajo njegove premoženjske koristi.

Rejništvo

Pri ukrepu rejništva država prevzema skrb za otroka z namestitvijo v drugo − rejniško družino. S tem deli skrb za oskrbo in vzgojo otroka na rejniško družino, matično družino in center za socialno delo, kar pomeni nenehno sodelovanje, dogovarjanje, preverjanje.

Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje otrok, nameščenih v rejniško družino na podlagi veljavne zakonodaje, in je namenjeno otrokom, ki začasno krajši ali daljši čas ne morejo prebivati v biološki družini.