Skrbništvo nad mladoletnimi

Institut skrbništva je posebna oblika družbenega varstva mladoletnih otrok, ki nimajo staršev ali za katere starši ne skrbijo. Otroka postavi center pod skrbništvo s ciljem, poskrbeti za varstvo, vzgojo in oskrbo otroka. Skrbnik je dolžan poskrbeti za otroka enako kot straši, torej poskrbi, da se vsestransko razvije osebnost mladoletnega varovanca in da se usposobijo za samostojno življenje.

Postopek začne CSD po uradni dolžnosti - pobudo pa lahko dajo tudi drugi organi, če zvedo za tak primer

 • matični, upravni in drugi organi,
 • najbližji sorodniki, sosedje
 • podjetje, krajevne skupnosti in drugi.

V pobudi se navedejo razlogi za postavitev pod skrbništvo, istočasno se lahko predlaga oseba, ki bi opravljala to nalogo.

Naloge centra:
CSD izda odločbo, v kateri natančno določi obseg skrbnikovih nalog. V okviru nadzorstvene pravice pa mora CSD

 • spremljati delo skrbnika
 • podrobno pregledati poročilo skrbnika, iz katerega mora biti razvidna skrb za varovanca
 • nadzor nad upravljanjem in razpolaganjem z varovančevim premoženjem.

Skrbništvo nad otrokom preneha:

 • ko postane mladoletnik polnoleten,
 • če mladoletnika kdo posvoji
 • če sklene zakonsko zvezo ali postane roditelj in se mu z odločbo sodišča prizna popolna poslovna sposobnost.

Postavitev pod skrbništvo in prenehanje skrbništva se vpiše v rojstno matično knjigo, če ima otrok nepremičnine se postavitev pod skrbništvo in prenehanje zaznamuje tudi v zemljiški knjigi.

Razpolaganje s premoženjem otroka

Z otrokovim premoženjem opravljajo do polnoletnosti v otrokovo korist njegovi starši.
V primeru, da starši želijo odtujiti ali obremeniti otrokovo premoženje morajo pridobiti soglasje centra. Postopek se začne na predlog staršev. Tako vlogo ter odločbo, ki se v postopku izda, je potrebno kolkovati.

Premoženje otroka lahko starši odtujijo ali obremenijo samo zaradi:

 • njegovega preživljanja
 • vzgoje ali izobraževanja
 • ali če to zahteva kakšna druga otrokova korist.

Mladoletnik, ki je dopolnil petnajst let in je zaposlen, lahko s svpjim osebnim dohodkom razpolaga sam.

Skrbnik za poseben primer

Pravni posli med otrokom in njegovimi starši ali med otrokom in skrbnikom, ter v vseh primerih ko so interesi otroka in tistim, ki izvaja roditeljsko pravico v navzkrižju, center otroku postavi skrbnika za poseben primer, da zastopa njegove interese in pravice v konkretni zadevi. Skrbnik mora za odobritev pravnega posla pridobiti soglasje centra, ki o tem izda odločbo.