Pomoč družini na domu

Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. To pomoč priporočamo osebam, ki z občasno organizirano pomočjo drugega, še zmorejo ohraniti zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem domačem okolju in jim za to še ni potrebno institucionalno varstvo. Skupine teh upravičencev so: osebe stare nad 65 let in nesposobne za samostojno življenje; osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb; druge invalidne osebe s priznano pravico do tuje nege in pomoči za opravljanje večine življenjskih funkcij; kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja; hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem in težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju.

Socialna oskrba upravičenca obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. V gospodinjsko pomoč sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora. V pomoč pri vzdrževanju osebe higiene sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov. V pomoč pri ohranjanju socialnih stikov sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.