Obravnava starejših oseb

Kadar starejše osebe ne zmorejo več živeti same in poskrbeti za svojo oskrbo, navadno osebe same ali njihovi bližnji sorodniki želijo urediti namestitev v zavodu. Javni socialno varstveni zavodi zagotavljajo svojim varovancem bivanje, primerno prehrano, potrebno pomoč in postrežbo, zdravstveno oskrbo in nego. Za ureditev same domske oskrbe se osebe same obrnejo neposredno na dom starejših občanov, kjer dobijo vlogo ter uredijo vse potrebno. Na center za socialno delo pa prihajajo predvsem tisti, ki plačila domskega varstva sami ne morejo zagotoviti. Takrat center odloča o oprostitvi plačila socialno varstvene storitve.

Oprostitve socialno varstvenih storitev

Občina financira stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, določi pa lahko tudi dodatne oprostitve. Postopek ugotavljanja in odločanja o oprostitvi plačila storitve vodi center za socialno delo. V postopku mora ugotoviti kakšen je finančni položaj uporabnika in njegovih ožjih družinskih članov, ki so ga po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžni preživljati. Kadar upravičenec sam ni plačilno sposoben, se ugotavlja, ali so plačilno sposobni njegovi družinski člani, saj so oni zavezani k doplačilu storitve. Kadar uporabnik (sam ali skupaj z družinskimi člani) ni plačilno sposoben, storitev v celoti ali deloma plačuje občina, kjer ima uporabnik stalno prebivališče. Če je uporabnik lastnik nepremičnine, se mu z zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve v korist občine, ki prevzame zanj plačilo te storitve, prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino. Zaznamba se vpiše v zemljiško knjigo.